Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:23

New American Standard Bible
James 1:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror;
NA26 – ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν (5748) καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν (5758) ἀνδρὶ κατανοοῦντι (5723) τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ·
WH – οτι ει τις ακροατης λογου εστιν (5719) και ου ποιητης ουτος εοικεν (5758) ανδρι κατανοουντι (5723) το προσωπον της γενεσεως αυτου εν εσοπτρω
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܽܘܥܳܗ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܳܗ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile