Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:26

New American Standard Bible
James 1:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone thinks himself to be religious, yet does not bridle his tongue but deceives his {own} heart, this person's religion is worthless.
NA26 – Εἴ τις δοκεῖ (5719) θρησκὸς εἶναι, (5750) μὴ χαλιναγωγῶν (5723) γλῶσσαν αὐτοῦ ἀλλὰ ἀπατῶν (5723) καρδίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος θρησκεία.
WH – ει τις δοκει (5719) θρησκος ειναι (5721) μη χαλιναγωγων (5723) γλωσσαν [ εαυτου | αυτου ] αλλα απατων (5723) καρδιαν [ εαυτου | αυτου ] τουτου ματαιος η θρησκεια
PES – ܘܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܰܡܫܰܡܶܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܠܶܫܳܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܶܗ ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܗ݈ܝ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile