Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:6,23

New American Standard Bible
James 1:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But he must ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind.
NA26 – αἰτείτω (5720) δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόμενος, (5734) γὰρ διακρινόμενος (5734) ἔοικεν (5758) κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ (5746) καὶ ῥιπιζομένῳ· (5746)
WH – αιτειτω (5720) δε εν πιστει μηδεν διακρινομενος (5734) ο γαρ διακρινομενος (5734) εοικεν (5758) κλυδωνι θαλασσης ανεμιζομενω (5746) και ριπιζομενω (5746)
PES – ܢܶܫܰܐܠ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܠ݈ܠܶܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܫܳܓ݂ܫܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
James 1:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror;
NA26 – ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν (5748) καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν (5758) ἀνδρὶ κατανοοῦντι (5723) τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ·
WH – οτι ει τις ακροατης λογου εστιν (5719) και ου ποιητης ουτος εοικεν (5758) ανδρι κατανοουντι (5723) το προσωπον της γενεσεως αυτου εν εσοπτρω
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܽܘܥܳܗ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܳܗ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile