Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:12

New American Standard Bible
James 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So speak, and so act, as those who are to be judged by {the} law of freedom.
NA26 – οὕτως λαλεῖτε (5720) καὶ οὕτως ποιεῖτε (5720) ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες (5723) κρίνεσθαι. (5745)
WH – ουτως λαλειτε (5720) και ουτως ποιειτε (5720) ως δια νομου ελευθεριας μελλοντες (5723) κρινεσθαι (5745)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܬ݁ܕ݂ܳܢܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile