Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:2

New American Standard Bible
James 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if a man comes into your assembly with a gold ring {and is dressed} in bright clothes, and a poor man in dirty clothes also comes in,
NA26 – ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ (5632) εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ (5632) δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,
WH – εαν γαρ εισελθη (5632) εις συναγωγην υμων ανηρ χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαμπρα εισελθη (5632) δε και πτωχος εν ρυπαρα εσθητι
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܥܶܙܩܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܘܢܶܥܽܘܠ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܒ݁ܡܳܐܢܶܐ ܨܳܐܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile