Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:25

New American Standard Bible
James 2:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way, was Rahab the prostitute not justified by works also when she received the messengers and sent them out by another way?
NA26 – ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, (5681) ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα; (5631)
WH – ομοιως δε και ρααβ η πορνη ουκ εξ εργων εδικαιωθη (5681) υποδεξαμενη (5666) τους αγγελους και ετερα οδω εκβαλουσα (5631)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܪܳܚܳܒ݂ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܰܬ݂ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܠܓ݂ܳܫܽܘܫܶܐ ܘܒ݂ܽܐܘܪܚܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܦ݁ܩܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile