Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:6

New American Standard Bible
James 3:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the tongue is a fire, the {very} world of unrighteousness; the tongue is set among our body's parts as that which defiles the whole body and sets on fire the course of {our} life, and is set on fire by hell.
NA26 – καὶ γλῶσσα πῦρ, κόσμος τῆς ἀδικίας, γλῶσσα καθίσταται (5743) ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, σπιλοῦσα (5723) ὅλον τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα (5723) τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη (5746) ὑπὸ τῆς γεέννης.
WH – και η γλωσσα πυρ ο κοσμος της αδικιας η γλωσσα καθισταται (5743) εν τοις μελεσιν ημων η σπιλουσα (5723) ολον το σωμα και φλογιζουσα (5723) τον τροχον της γενεσεως και φλογιζομενη (5746) υπο της γεεννης
PES – ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܗ݈ܘ ܘܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܘܗܽܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܢ ܡܟ݂ܰܬ݁ܶܡ ܠܶܗ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܰܢ ܘܡܰܘܩܶܕ݂ ܝܽܘܒ݁ܳܠܶܐ ܕ݁ܫܰܪܒ݂ܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܪܳܗܛܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܺܝܓ݂ܠܶܐ ܘܝܳܩܶܕ݂ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile