Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 5:14

New American Standard Bible
James 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Is anyone among you sick? {Then} he must call for the elders of the church and they are to pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord;
NA26 – ἀσθενεῖ (5719) τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω (5663) τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ αὐτὸν ἀλείψαντες (5660) αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου·
WH – ασθενει (5719) τις εν υμιν προσκαλεσασθω (5663) τους πρεσβυτερους της εκκλησιας και προσευξασθωσαν (5663) επ αυτον αλειψαντες (5660) [ | [αυτον] ] ελαιω εν τω ονοματι [ [του κυριου] | του κυριου ]
PES – ܘܶܐܢ ܟ݁ܪܺܝܗ ܢܶܩܪܶܐ ܠܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile