Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:1,16

New American Standard Bible
John 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly, truly, I say to you, he who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is a thief and a robber.
NA26 – Ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, μὴ εἰσερχόμενος (5740) διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων (5723) ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν (5748) καὶ λῃστής·
WH – αμην αμην λεγω (5719) υμιν ο μη εισερχομενος (5740) δια της θυρας εις την αυλην των προβατων αλλα αναβαινων (5723) αλλαχοθεν εκεινος κλεπτης εστιν (5719) και ληστης
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕ݁ܥܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐ ܗܰܘ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܗܽܘ ܘܓ݂ܰܝܳܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 10:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I have other sheep, which are not of this fold; I must bring them also, and they will hear My voice; and they will become one flock {with} one shepherd.
NA26 – καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω (5719) οὐκ ἔστιν (5748) ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ (5904) με ἀγαγεῖν, (5629) καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, (5692) καὶ γενήσονται (5695) μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.
WH – και αλλα προβατα εχω (5719) α ουκ εστιν (5719) εκ της αυλης ταυτης κακεινα δει (5719) με αγαγειν (5629) και της φωνης μου ακουσουσιν (5692) και γενησονται (5695) μια ποιμνη εις ποιμην
PES – ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܛܝܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܠܡܰܝܬ݁ܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܩܳܠܝ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܥܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܚܕ݂ܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܪܳܥܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile