Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:18

New American Standard Bible
John 10:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "No one has taken it away from Me, but I lay it down on My own. I have authority to lay it down, and I have authority to take it back. This commandment I received from My Father."
NA26 – οὐδεὶς αἴρει (5719) αὐτὴν ἀπ ἐμοῦ, ἀλλ ἐγὼ τίθημι (5719) αὐτὴν ἀπ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω (5719) θεῖναι (5629) αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω (5719) πάλιν λαβεῖν (5629) αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον (5627) παρὰ τοῦ πατρός μου.
WH – ουδεις [ ηρεν (5656) | αιρει (5719) ] αυτην απ εμου αλλ εγω τιθημι (5719) αυτην απ εμαυτου εξουσιαν εχω (5719) θειναι (5629) αυτην και εξουσιαν εχω (5719) παλιν λαβειν (5629) αυτην ταυτην την εντολην ελαβον (5627) παρα του πατρος μου
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ ܡܶܢܝ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܗ ܡܶܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܫܰܠܺܝܛ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܣܺܝܡܺܝܗ ܘܫܰܠܺܝܛ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܶܣܒ݂ܺܝܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile