Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:8

New American Standard Bible
John 10:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "All those who came before Me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them.
NA26 – πάντες ὅσοι ἦλθον (5627) πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν (5748) καὶ λῃσταί· ἀλλ οὐκ ἤκουσαν (5656) αὐτῶν τὰ πρόβατα.
WH – παντες οσοι ηλθον (5627) [ προ εμου | [προ εμου] ] κλεπται εισιν (5719) και λησται αλλ ουκ ηκουσαν (5656) αυτων τα προβατα
PES – ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܓ݂ܰܝܳܣܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile