Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:16

New American Standard Bible
John 13:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Truly, truly I say to you, a slave is not greater than his master, nor {is} one who is sent greater than the one who sent him.
NA26 – ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, οὐκ ἔστιν (5748) δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος (5660) αὐτόν.
WH – αμην αμην λεγω (5719) υμιν ουκ εστιν (5719) δουλος μειζων του κυριου αυτου ουδε αποστολος μειζων του πεμψαντος (5660) αυτον
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile