Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 16:13-15

New American Standard Bible
John 16:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth; for He will not speak on His own, but whatever He hears, He will speak; and He will disclose to you what is to come.
NA26 – ὅταν δὲ ἔλθῃ (5632) ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει (5692) ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει (5692) ἀφ ἑαυτοῦ, ἀλλ ὅσα ἀκούσει (5692) λαλήσει, (5692) καὶ τὰ ἐρχόμενα (5740) ἀναγγελεῖ (5692) ὑμῖν.
WH – οταν δε ελθη (5632) εκεινος το πνευμα της αληθειας οδηγησει (5692) υμας [ εις την αληθειαν πασαν | εν τη αληθεια παση ] ου γαρ λαλησει (5692) αφ εαυτου αλλ οσα [ ακουει (5719) | ακουσει (5692) ] λαλησει (5692) και τα ερχομενα (5740) αναγγελει (5692) υμιν
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܗܽܘ ܢܕ݂ܰܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܡܰܠܶܠ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܗܰܘ ܢܡܰܠܶܠ ܘܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܢܰܘܕ݁ܰܥܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 16:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "He will glorify Me, for He will take from Mine and will disclose {it} to you.
NA26 – ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται (5695) καὶ ἀναγγελεῖ (5692) ὑμῖν.
WH – εκεινος εμε δοξασει (5692) οτι εκ του εμου λημψεται (5695) και αναγγελει (5692) υμιν
PES – ܘܗܽܘ ܢܫܰܒ݁ܚܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܝ ܢܶܣܰܒ݂ ܘܰܢܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 16:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "All things that the Father has are Mine; this is why I said that He takes from Mine and will disclose {it} to you.
NA26 – πάντα ὅσα ἔχει (5719) πατὴρ ἐμά ἐστιν· (5748) διὰ τοῦτο εἶπον (5627) ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει (5719) καὶ ἀναγγελεῖ (5692) ὑμῖν.
WH – παντα οσα εχει (5719) ο πατηρ εμα εστιν (5719) δια τουτο ειπον (5627) οτι εκ του εμου λαμβανει (5719) και αναγγελει (5692) υμιν
PES – ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܐܒ݂ܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܗ݈ܽܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܝ ܢܶܣܰܒ݂ ܘܰܢܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile