Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:10

New American Standard Bible
John 18:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Simon Peter, since he had a sword, drew it and struck the high priest's slave, and cut off his right ear; and the slave's name was Malchus.
NA26 – Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων (5723) μάχαιραν εἵλκυσεν (5656) αὐτὴν καὶ ἔπαισεν (5656) τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν (5656) αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν (5713) δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.
WH – σιμων ουν πετρος εχων (5723) μαχαιραν ειλκυσεν (5656) αυτην και επαισεν (5656) τον του αρχιερεως δουλον και απεκοψεν (5656) αυτου το ωταριον το δεξιον ην (5707) δε ονομα τω δουλω μαλχος
PES – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܣܰܦ݂ܣܺܪܳܐ ܘܫܰܡܛܳܗ ܘܰܡܚܳܝܗ݈ܝ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܫܰܩܠܳܗ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܡܳܠܶܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile