Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:13

New American Standard Bible
John 18:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and brought Him to Annas first; for he was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year.
NA26 – καὶ ἤγαγον (5627) πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν (5713) γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν (5713) ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·
WH – και ηγαγον (5627) προς ανναν πρωτον ην (5707) γαρ πενθερος του καιαφα ος ην (5707) αρχιερευς του ενιαυτου εκεινου
PES – ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܢܳܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܡܽܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile