Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:51

New American Standard Bible
John 1:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He *said to him, ""Truly, truly, I say to you, you will see the heavens opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ὄψεσθε (5695) τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα (5757) καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας (5723) καὶ καταβαίνοντας (5723) ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
WH – και λεγει (5719) αυτω αμην αμην λεγω (5719) υμιν οψεσθε (5695) τον ουρανον ανεωγοτα (5756) και τους αγγελους του θεου αναβαινοντας (5723) και καταβαινοντας (5723) επι τον υιον του ανθρωπου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܚܺܝܢ ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܳܠܩܺܝܢ ܘܢܳܚܬ݁ܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile