Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 20:20

New American Standard Bible
John 20:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when He had said this, He showed them both His hands and His side. The disciples then rejoiced when they saw the Lord.
NA26 – καὶ τοῦτο εἰπὼν (5631) ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν (5644) οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες (5631) τὸν κύριον.
WH – και τουτο ειπων (5631) εδειξεν (5656) [ και | ] τας χειρας και την πλευραν αυτοις εχαρησαν (5644) ουν οι μαθηται ιδοντες (5631) τον κυριον
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܣܶܛܪܶܗ ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܠܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile