Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 2:18

New American Standard Bible
John 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Jews then said to Him, "What sign do You show us as Your authority for doing these things?"
NA26 – ἀπεκρίθησαν (5662) οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Τί σημεῖον δεικνύεις (5719) ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς; (5719)
WH – απεκριθησαν (5662) ουν οι ιουδαιοι και ειπαν (5627) αυτω τι σημειον δεικνυεις (5719) ημιν οτι ταυτα ποιεις (5719)
PES – ܥܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile