Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 4:42

New American Standard Bible
John 4:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they were saying to the woman, ""It is no longer because of what you said that we believe, for we have heard for ourselves and know that this One is indeed the Savior of the world."
NA26 – τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον (5707) ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· (5719) αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, (5754) καὶ οἴδαμεν (5758) ὅτι οὗτός ἐστιν (5748) ἀληθῶς σωτὴρ τοῦ κόσμου.
WH – τη τε γυναικι ελεγον (5707) [ [οτι] | οτι ] ουκετι δια την σην λαλιαν πιστευομεν (5719) αυτοι γαρ ακηκοαμεν (5754) και οιδαμεν (5758) οτι ουτος εστιν (5719) αληθως ο σωτηρ του κοσμου
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܶܟ݂ܝ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܒ݁ܶܗ ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܫܡܰܥܢ ܘܺܝܕ݂ܰܥܢ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile