Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:5

New American Standard Bible
John 5:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now a man was there who had been ill for thirty-eight years.
NA26 – ἦν (5713) δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων (5723) ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ·
WH – ην (5707) δε τις ανθρωπος εκει τριακοντα [και] οκτω ετη εχων (5723) εν τη ασθενεια αυτου
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile