Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:52

New American Standard Bible
John 7:52
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They answered and said to him, "You are not from Galilee as well, are you? Examine {the Scriptures,} and see that no prophet arises out of Galilee."
NA26 – ἀπεκρίθησαν (5662) καὶ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; (5748) ἐραύνησον (5657) καὶ ἴδε (5657) ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται. (5743)
WH – απεκριθησαν (5662) και ειπαν (5627) αυτω μη και συ εκ της γαλιλαιας ει (5719) εραυνησον (5657) και ιδε (5628) οτι εκ της γαλιλαιας προφητης ουκ εγειρεται (5743)
PES – ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܨܺܝ ܘܰܚܙܺܝ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile