Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:43

New American Standard Bible
John 8:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Why do you not understand what I am saying? {It is} because you cannot hear My word.
NA26 – διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; (5719) ὅτι οὐ δύνασθε (5736) ἀκούειν (5721) τὸν λόγον τὸν ἐμόν.
WH – δια τι την λαλιαν την εμην ου γινωσκετε (5719) οτι ου δυνασθε (5736) ακουειν (5721) τον λογον τον εμον
PES – ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile