Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:55

New American Standard Bible
John 8:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and you have not come to know Him, but I know Him. And if I say that I do not know Him, I will be a liar like you; but I do know Him, and I follow His word.
NA26 – καὶ οὐκ ἐγνώκατε (5758) αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα (5758) αὐτόν. κἂν εἴπω (5632) ὅτι οὐκ οἶδα (5758) (5758) αὐτόν, ἔσομαι (5704) ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. (5719)
WH – και ουκ εγνωκατε (5758) αυτον εγω δε οιδα (5758) αυτον καν ειπω (5632) οτι ουκ οιδα (5758) αυτον εσομαι (5695) ομοιος υμιν ψευστης αλλα οιδα (5758) αυτον και τον λογον αυτου τηρω (5719)
PES – ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܗܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܺܝ ܟ݁ܰܕ݁ܳܒ݂ܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܢܳܛܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile