Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:26-30

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 13:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus then *answered, ""That is the one for whom I shall dip the morsel and give it to him." So when He had dipped the morsel, He *took and *gave it to Judas, {the son} of Simon Iscariot.
NA26 – ἀποκρίνεται (5736) Ἰησοῦς, Ἐκεῖνός ἐστιν (5748) ἐγὼ βάψω (5692) τὸ ψωμίον καὶ δώσω (5692) αὐτῷ. βάψας (5660) οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει (5719) καὶ δίδωσιν (5719) Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου.
WH – αποκρινεται (5736) [ ουν | ] [ο] ιησους εκεινος εστιν (5719) ω εγω βαψω (5692) το ψωμιον και δωσω (5692) αυτω βαψας (5660) ουν [ [το] ψωμιον λαμβανει (5719) και | το ψωμιον [λαμβανει (5719) και] ] διδωσιν (5719) ιουδα σιμωνος ισκαριωτου
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܨܳܒ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܨܒ݂ܰܥ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܚܡܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 13:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After the morsel, Satan then entered into him. Therefore Jesus *said to him, ""What you do, do quickly."
NA26 – καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν (5627) εἰς ἐκεῖνον Σατανᾶς. λέγει (5719) οὖν αὐτῷ Ἰησοῦς, ποιεῖς (5719) ποίησον (5657) τάχιον.
WH – και μετα το ψωμιον τοτε εισηλθεν (5627) εις εκεινον ο σατανας λεγει (5719) ουν αυτω [ | ο ] ιησους ο ποιεις (5719) ποιησον (5657) [ | ]
PES – ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܠܰܚܡܳܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܥܰܠܰܠ ܒ݁ܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܀
Lexical Parser:  
John 13:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now no one of those reclining {at the table} knew for what purpose He had said this to him.
NA26 – τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω (5627) τῶν ἀνακειμένων (5740) πρὸς τί εἶπεν (5627) αὐτῷ·
WH – τουτο [δε] ουδεις εγνω (5627) των ανακειμενων (5740) προς τι ειπεν (5627) αυτω
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܣܡܺܝܟ݂ܶܐ ܕ݁ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 13:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For some were supposing, because Judas had the money box, that Jesus was saying to him, ""Buy the things we have need of for the feast"; or else, that he should give something to the poor.
NA26 – τινὲς γὰρ ἐδόκουν, (5707) ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν (5707) Ἰούδας, ὅτι λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀγόρασον (5657) ὧν χρείαν ἔχομεν (5719) εἰς τὴν ἑορτήν, τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. (5632)
WH – τινες γαρ εδοκουν (5707) επει το γλωσσοκομον ειχεν (5707) ιουδας οτι λεγει (5719) αυτω [ | [ο] ] ιησους αγορασον (5657) ων χρειαν εχομεν (5719) εις την εορτην η τοις πτωχοις ινα τι δω (5632)
PES – ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܣܒ݂ܰܪܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܓ݂ܠܽܘܣܩܡܳܐ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗܘܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܦ݂ܩܰܕ݂ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 13:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So after receiving the morsel he went out immediately; and it was night.
NA26 – λαβὼν (5631) οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν (5713) δὲ νύξ.
WH – λαβων (5631) ουν το ψωμιον εκεινος εξηλθεν (5627) ευθυς ην (5707) δε νυξ
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܠܺܠܝܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain