Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:30

New American Standard Bible
John 13:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So after receiving the morsel he went out immediately; and it was night.
NA26 – λαβὼν (5631) οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν (5713) δὲ νύξ.
WH – λαβων (5631) ουν το ψωμιον εκεινος εξηλθεν (5627) ευθυς ην (5707) δε νυξ
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܠܺܠܝܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile