Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:6-16

New American Standard Version
John 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus saw him lying {there,} and knew that he had already been a long time {in that condition,} He *said to him, ""Do you wish to get well?"
NA26 – τοῦτον ἰδὼν (5631) Ἰησοῦς κατακείμενον, (5740) καὶ γνοὺς (5631) ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, (5719) λέγει (5719) αὐτῷ, Θέλεις (5719) ὑγιὴς γενέσθαι; (5635)
WH – τουτον ιδων (5631) ο ιησους κατακειμενον (5740) και γνους (5631) οτι πολυν ηδη χρονον εχει (5719) λεγει (5719) αυτω θελεις (5719) υγιης γενεσθαι (5635)
PES – ܠܗܳܢܳܐ ܚܙܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܪܡܶܐ ܘܺܝܕ݂ܰܥ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  
John 5:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The sick man answered Him, ""Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me."
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) αὐτῷ ἀσθενῶν, (5723) Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω (5719) ἵνα ὅταν ταραχθῇ (5686) τὸ ὕδωρ βάλῃ (5632) με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν δὲ ἔρχομαι (5736) ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. (5719)
WH – απεκριθη (5662) αυτω ο ασθενων (5723) κυριε ανθρωπον ουκ εχω (5719) ινα οταν ταραχθη (5686) το υδωρ βαλη (5632) με εις την κολυμβηθραν εν ω δε ερχομαι (5736) εγω αλλος προ εμου καταβαινει (5719)
PES – ܥܢܳܐ ܗܰܘ ܟ݁ܪܺܝܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܘ ܡܰܝܳܐ ܢܰܪܡܶܝܢܝ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܕ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܢܳܚܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to him, ""Get up, pick up your pallet and walk."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἔγειρε (5720) ἆρον (5657) τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. (5720)
WH – λεγει (5719) αυτω ο ιησους εγειρε (5720) αρον (5657) τον κραβαττον σου και περιπατει (5720)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately the man became well, and picked up his pallet and {began} to walk. Now it was the Sabbath on that day.
NA26 – καὶ εὐθέως ἐγένετο (5633) ὑγιὴς ἄνθρωπος, καὶ ἦρεν (5656) τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. (5707) Ἦν (5713) δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
WH – και ευθεως εγενετο (5633) υγιης ο ανθρωπος και ηρεν (5656) τον κραβαττον αυτου και περιεπατει (5707) ην (5707) δε σαββατον εν εκεινη τη ημερα
PES – ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܚܠܶܡ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܘܩܳܡ ܫܩܰܠ ܥܰܪܣܶܗ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܘܗܽܘ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the Jews were saying to the man who was cured, ""It is the Sabbath, and it is not permissible for you to carry your pallet."
NA26 – ἔλεγον (5707) οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ, (5772) Σάββατόν ἐστιν, (5748) καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι (5658) τὸν κράβαττόν σου.
WH – ελεγον (5707) ουν οι ιουδαιοι τω τεθεραπευμενω (5772) σαββατον εστιν (5719) και ουκ εξεστιν (5719) σοι αραι (5658) τον κραβαττον [ | σου ]
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But he answered them, ""He who made me well was the one who said to me, 'Pick up your pallet and walk.'"
NA26 – δὲ ἀπεκρίθη (5662) αὐτοῖς, ποιήσας (5660) με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν, (5627) Ἆρον (5657) τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. (5720)
WH – [ ος | ο ] δε απεκριθη (5662) αυτοις ο ποιησας (5660) με υγιη εκεινος μοι ειπεν (5627) αρον (5657) τον κραβαττον σου και περιπατει (5720)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܢܝ ܚܠܺܝܡܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕ݁ܰܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 5:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They asked him, ""Who is the man who said to you, 'Pick up {your pallet} and walk'?"
NA26 – ἠρώτησαν (5656) αὐτόν, Τίς ἐστιν (5748) ἄνθρωπος εἰπών (5631) σοι, Ἆρον (5657) καὶ περιπάτει; (5720)
WH – ηρωτησαν (5656) αυτον τις εστιν (5719) ο ανθρωπος ο ειπων (5631) σοι αρον (5657) και περιπατει (5720)
PES – ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the man who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away while there was a crowd in {that} place.
NA26 – δὲ ἰαθεὶς (5685) οὐκ ᾔδει (5715) τίς ἐστιν, (5748) γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος (5752) ἐν τῷ τόπῳ.
WH – ο δε ιαθεις (5685) ουκ ηδει (5714) τις εστιν (5719) ο γαρ ιησους εξενευσεν (5656) οχλου οντος (5723) εν τω τοπω
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܢܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܓ݁ܢܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  
John 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Afterward Jesus *found him in the temple and said to him, ""Behold, you have become well; do not sin anymore, so that nothing worse happens to you."
NA26 – μετὰ ταῦτα εὑρίσκει (5719) αὐτὸν Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἴδε (5657) ὑγιὴς γέγονας· (5754) μηκέτι ἁμάρτανε, (5720) ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. (5638)
WH – μετα ταυτα ευρισκει (5719) αυτον [ [ο] | ο ] ιησους εν τω ιερω και ειπεν (5627) αυτω ιδε (5628) υγιης γεγονας (5754) μηκετι αμαρτανε (5720) ινα μη χειρον σοι τι γενηται (5638)
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܙܒ݂ܰܢ ܐܶܫܟ݁ܚܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܐ ܚܠܺܝܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܛܶܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 5:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The man went away, and told the Jews that it was Jesus who had made him well.
NA26 – ἀπῆλθεν (5627) ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν (5748) ποιήσας (5660) αὐτὸν ὑγιῆ.
WH – απηλθεν (5627) ο ανθρωπος και [ ειπεν (5627) | ανηγγειλεν (5656) ] τοις ιουδαιοις οτι ιησους εστιν (5719) ο ποιησας (5660) αυτον υγιη
PES – ܘܶܐܙܰܠ ܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗ݈ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܠܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 5:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason the Jews were persecuting Jesus, because He was doing these things on the Sabbath.
NA26 – καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον (5707) οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν, ὅτι ταῦτα ἐποίει (5707) ἐν σαββάτῳ.
WH – και δια τουτο εδιωκον (5707) οι ιουδαιοι τον ιησουν οτι ταυτα εποιει (5707) εν σαββατω
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser: