Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Jude 1:24

New American Standard Bible
Jude 1:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now to Him who is able to keep you from stumbling, and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy,
NA26 – Τῷ δὲ δυναμένῳ (5740) φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους καὶ στῆσαι (5658) κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει,
WH – τω δε δυναμενω (5740) φυλαξαι (5658) υμας απταιστους και στησαι (5658) κατενωπιον της δοξης αυτου αμωμους εν αγαλλιασει
PES – ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܰܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܽܘܪܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܟ݁ܽܘܬ݂ܡܳܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܕ݁ܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile