Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Jude 1:5

New American Standard Bible
Jude 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I desire to remind you, though you know all things once for all, that the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe.
NA26 – Ὑπομνῆσαι (5658) δὲ ὑμᾶς βούλομαι, (5736) εἰδότας (5761) ὑμᾶς πάντα, ὅτι κύριος ἅπαξ λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας (5660) τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας (5660) ἀπώλεσεν, (5656)
WH – υπομνησαι (5658) δε υμας βουλομαι (5736) ειδοτας (5761) [ απαξ παντα οτι κυριος | [υμας] παντα οτι [ο] κυριος απαξ ] λαον εκ γης αιγυπτου σωσας (5660) το δευτερον τους μη πιστευσαντας (5660) απωλεσεν (5656)
PES – ܠܡܰܥ݈ܗܳܕ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܦ݁ܪܰܩ ܗܳܝ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܐܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile