Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:41

New American Standard Bible
Luke 10:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Lord answered and said to her, "Martha, Martha, you are worried and distracted by many things;
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ εἶπεν (5627) αὐτῇ κύριος, Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά,
WH – αποκριθεις (5679) δε ειπεν (5627) αυτη ο κυριος μαρθα μαρθα μεριμνας (5719) και θορυβαζη (5743) περι πολλα
PES – ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܝܳܨܦ݁ܰܬ݁ܝ ܘܰܪܗܺܝܒ݂ܰܬ݁ܝ ܥܰܠ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile