Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:6

New American Standard Bible
Luke 10:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And if a man of peace is there, your peace will rest upon him; but if not, it will return to you.
NA26 – καὶ ἐὰν ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ αὐτὸν εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μή γε, ἐφ ὑμᾶς ἀνακάμψει.
WH – και εαν εκει η (5725) υιος ειρηνης επαναπαησεται (5691) επ αυτον η ειρηνη υμων ει δε [ μηγε | μη γε ] εφ υμας ανακαμψει (5692)
PES – ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile