Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:17

New American Standard Bible
Luke 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself is laid waste; and a house {divided} against itself falls.
NA26 – αὐτὸς δὲ εἰδὼς (5761) αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, (5743) καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. (5719)
WH – αυτος δε ειδως (5761) αυτων τα διανοηματα ειπεν (5627) αυτοις πασα βασιλεια εφ εαυτην διαμερισθεισα (5685) ερημουται (5743) και οικος επι οικον πιπτει (5719)
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܬ݁ܶܚܪܰܒ݂ ܘܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܢܶܦ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile