Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:31

New American Standard Bible
Luke 11:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The Queen of the South will rise up with the men of this generation at the judgment and condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, something greater than Solomon is here.
NA26 – βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται (5701) ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ (5692) αὐτούς· ὅτι ἦλθεν (5627) ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι (5658) τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ (5628) πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.
WH – βασιλισσα νοτου εγερθησεται (5701) εν τη κρισει μετα των ανδρων της γενεας ταυτης και κατακρινει (5692) αυτους οτι ηλθεν (5627) εκ των περατων της γης ακουσαι (5658) την σοφιαν σολομωνος και ιδου (5640) πλειον σολομωνος ωδε
PES – ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܝܡܢܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܬ݂ܚܰܝܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܡܶܢ ܥܶܒ݂ܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܰܥ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܗܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile