Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:51

New American Standard Bible
Luke 11:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who was killed between the altar and the house {of God;} yes, I tell you, it shall be charged against this generation.'
NA26 – ἀπὸ αἵματος Ἅβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω (5719) ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
WH – απο αιματος αβελ εως αιματος ζαχαριου του απολομενου (5642) μεταξυ του θυσιαστηριου και του οικου ναι λεγω (5719) υμιν εκζητηθησεται (5701) απο της γενεας ταυτης
PES – ܡܶܢ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܕ݂ܡܶܗ ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܛܶܠ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܐܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܒ݂ܰܥ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile