Lectionary Calendar
Friday, May 17th, 2024
the Seventh Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:22

New American Standard Bible
Luke 12:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to His disciples, ""For this reason I say to you, do not worry about {your} life, {as to} what you will eat; nor for your body, {as to} what you will put on.
NA26 – Εἶπεν (5627) δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς αὐτοῦ, Διὰ τοῦτο λέγω (5719) ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε (5720) τῇ ψυχῇ τί φάγητε, (5632) μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε. (5672)
WH – ειπεν (5627) δε προς τους μαθητας [αυτου] δια τουτο λεγω (5719) υμιν μη μεριμνατε (5720) τη ψυχη τι φαγητε (5632) μηδε τω σωματι [ [υμων] | ] τι ενδυσησθε (5672)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܠܒ݁ܫܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile