Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:45

New American Standard Bible
Luke 12:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But if that slave says in his heart, 'My master will take a long time to come,' and he begins to beat the {other} slaves, {both} men and women, and to eat and drink and get drunk;
NA26 – ἐὰν δὲ εἴπῃ (5632) δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει (5719) κύριός μου ἔρχεσθαι, (5738) καὶ ἄρξηται τύπτειν (5721) τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν (5721) τε καὶ πίνειν (5721) καὶ μεθύσκεσθαι,
WH – εαν δε ειπη (5632) ο δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει (5719) ο κυριος μου ερχεσθαι (5738) και αρξηται (5672) τυπτειν (5721) τους παιδας και τας παιδισκας εσθιειν (5721) τε και πινειν (5721) και μεθυσκεσθαι (5745)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝ ܡܰܘܚܰܪ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܠܡܶܡܚܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܘܠܰܐܡܗܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܶܗ ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܠܡܶܠܥܰܣ ܘܰܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܘܰܠܡܶܪܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile