Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:46

New American Standard Bible
Luke 12:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {then} the master of that slave will come on a day that he does not expect, and at an hour that he does not know, and will cut him in two, and assign him a place with the unbelievers.
NA26 – ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ (5719) καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, (5719) καὶ διχοτομήσει (5692) αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. (5692)
WH – ηξει (5692) ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα (5719) και εν ωρα η ου γινωσκει (5719) και διχοτομησει (5692) αυτον και το μερος αυτου μετα των απιστων θησει (5692)
PES – ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܰܪ ܘܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܘܢܶܦ݂ܠܓ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܘܰܢܣܺܝܡ ܡܢܳܬ݂ܶܗ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile