Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:53

New American Standard Bible
Luke 12:53
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law."
NA26 – διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ τὴν θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.
WH – διαμερισθησονται (5701) πατηρ επι υιω και υιος επι πατρι μητηρ επι [ | την ] θυγατερα και θυγατηρ επι την μητερα πενθερα επι την νυμφην αυτης και νυμφη επι την πενθεραν
PES – ܢܶܬ݂ܦ݁ܠܶܓ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܪܶܗ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܐܶܡܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܗ ܘܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܶܡܳܗ ܚܡܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܰܠܬ݂ܳܗ ܘܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܚܡܳܬ݂ܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile