Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:14

New American Standard Version
Luke 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the synagogue official, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, {began} saying to the crowd in response, ""There are six days in which work should be done; so come during them and get healed, and not on the Sabbath day."
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν (5656) Ἰησοῦς, ἔλεγεν (5707) τῷ ὄχλῳ ὅτι Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν (5748) ἐν αἷς δεῖ (5904) ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι (5740) θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.
WH – αποκριθεις (5679) δε ο αρχισυναγωγος αγανακτων (5723) οτι τω σαββατω εθεραπευσεν (5656) ο ιησους ελεγεν (5707) τω οχλω οτι εξ ημεραι εισιν (5719) εν αις δει (5719) εργαζεσθαι (5738) εν αυταις ουν ερχομενοι (5740) θεραπευεσθε (5744) και μη τη ημερα του σαββατου
PES – ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܣܺܝ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܫܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ ܒ݁ܗܽܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܰܐܣܶܝܢ ܘܠܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile