Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:3

New American Standard Bible
Luke 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish.
NA26 – οὐχί, λέγω (5719) ὑμῖν, ἀλλ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
WH – ουχι λεγω (5719) υμιν αλλ εαν μη μετανοητε (5725) παντες ομοιως απολεισθε (5698)
PES – ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬ݁ܺܐܒ݂ܕ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile