Lectionary Calendar
Wednesday, May 29th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:34

New American Standard Bible
Luke 13:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Jerusalem, Jerusalem, the {city} that kills the prophets and stones those who have been sent to her! How often I wanted to gather your children together, just as a hen {gathers} her young under her wings, and you were unwilling!
NA26 – Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἀποκτείνουσα (5723) τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα (5723) τοὺς ἀπεσταλμένους (5772) πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα (5656) ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. (5656)
WH – ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτεινουσα (5723) τους προφητας και λιθοβολουσα (5723) τους απεσταλμενους (5772) προς αυτην ποσακις ηθελησα (5656) επισυναξαι (5658) τα τεκνα σου ον τροπον ορνις την εαυτης νοσσιαν υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε (5656)
PES – ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܩܳܛܠܰܬ݂ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܪܳܓ݂ܡܰܬ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ܳܗ ܟ݁ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ ܠܰܡܟ݂ܰܢܳܫܽܘ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܝ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܢܫܳܐ ܦ݁ܰܪܽܘܓ݂ܶܝܗ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܓ݁ܶܦ݂ܶܝܗ ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile