Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:12

New American Standard Bible
Luke 14:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now He also went on to say to the one who had invited Him, "Whenever you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends, your brothers, your relatives, nor wealthy neighbors, otherwise they may also invite you {to a meal} in return, and {that} will be your repayment.
NA26 – Ἔλεγεν (5707) δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, Ὅταν ποιῇς (5725) ἄριστον δεῖπνον, μὴ φώνει (5719) τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται (5638) ἀνταπόδομά σοι.
WH – ελεγεν (5707) δε και τω κεκληκοτι (5761) αυτον οταν ποιης (5725) αριστον η δειπνον μη φωνει (5720) τους φιλους σου μηδε τους αδελφους σου μηδε τους συγγενεις σου μηδε γειτονας πλουσιους μηποτε και αυτοι αντικαλεσωσιν (5661) σε και γενηται (5638) ανταποδομα σοι
PES – ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܝܗ݈ܝ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܐܰܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܩܳܪܶܐ ܪܳܚܡܰܝܟ݁ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܐܰܚܰܝܟ݁ ܐܰܘ ܐ݈ܚܝܳܢܰܝܟ݁ ܘܠܳܐ ܫܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܩܪܽܘܢܳܟ݂ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܽܘܪܥܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile