Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:13

New American Standard Bible
Luke 15:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey to a distant country, and there he squandered his estate in wild living.
NA26 – καὶ μετ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν (5631) πάντα νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν (5656) εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν (5656) τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν (5723) ἀσώτως.
WH – και μετ ου πολλας ημερας συναγαγων (5631) παντα ο νεωτερος υιος απεδημησεν (5656) εις χωραν μακραν και εκει διεσκορπισεν (5656) την ουσιαν αυτου ζων (5723) ασωτως
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܟ݁ܰܢܶܫ ܗܰܘ ܒ݁ܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܡܛܳܝܗ݈ܝ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܒ݁ܰܕ݁ܰܪ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܝܶܐ ܦ݁ܰܪܳܚܳܐܝܺܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile