Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:15

New American Standard Bible
Luke 15:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, and he sent him into his fields to feed pigs.
NA26 – καὶ πορευθεὶς (5679) ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν (5656) αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους·
WH – και πορευθεις (5679) εκολληθη (5681) ενι των πολιτων της χωρας εκεινης και επεμψεν (5656) αυτον εις τους αγρους αυτου βοσκειν (5721) χοιρους
PES – ܘܶܐܙܰܠ ܢܩܶܦ݂ ܠܶܗ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܘܗܽܘ ܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܡܶܪܥܳܐ ܚܙܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile