Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:15

New American Standard Bible
Luke 15:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, and he sent him into his fields to feed pigs.
NA26 – καὶ πορευθεὶς (5679) ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν (5656) αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους·
WH – και πορευθεις (5679) εκολληθη (5681) ενι των πολιτων της χωρας εκεινης και επεμψεν (5656) αυτον εις τους αγρους αυτου βοσκειν (5721) χοιρους
PES – ܘܶܐܙܰܠ ܢܩܶܦ݂ ܠܶܗ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܘܗܽܘ ܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܡܶܪܥܳܐ ܚܙܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile