Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:2

New American Standard Bible
Luke 15:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And both the Pharisees and the scribes {began} to complain, saying, "This Man receives sinners and eats with them."
NA26 – καὶ διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες (5723) ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.
WH – και διεγογγυζον (5707) οι τε φαρισαιοι και οι γραμματεις λεγοντες (5723) οτι ουτος αμαρτωλους προσδεχεται (5736) και συνεσθιει (5719) αυτοις
PES – ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܪܳܛܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܢܳܐ ܠܚܰܛܳܝܶܐ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܘܳܐܟ݂ܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile