Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:20

New American Standard Bible
Luke 15:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So he set out and came to his father. But when he was still a long way off, his father saw him and felt compassion {for him,} and ran and embraced him and kissed him.
NA26 – καὶ ἀναστὰς (5631) ἦλθεν (5627) πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος (5723) εἶδεν (5627) αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη (5675) καὶ δραμὼν (5631) ἐπέπεσεν (5627) ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν (5656) αὐτόν.
WH – και αναστας (5631) ηλθεν (5627) προς τον πατερα εαυτου ετι δε αυτου μακραν απεχοντος (5723) ειδεν (5627) αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη (5675) και δραμων (5631) επεπεσεν (5627) επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν (5656) αυτον
PES – ܘܩܳܡ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܪܰܚܺܝܩ ܚܙܳܝܗ݈ܝ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܰܪܗܶܛ ܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܘܢܰܫܩܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile