Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:22

New American Standard Bible
Luke 15:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But the father said to his slaves, 'Quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his finger and sandals on his feet;
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε (5628) δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας,
WH – ειπεν (5627) δε ο πατηρ προς τους δουλους αυτου ταχυ εξενεγκατε (5657) στολην την πρωτην και ενδυσατε (5657) αυτον και δοτε (5628) δακτυλιον εις την χειρα αυτου και υποδηματα εις τους ποδας
PES – ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܦ݁ܶܩܘ ܐܶܣܛܠܳܐ ܪܺܫܳܝܬ݁ܳܐ ܐܰܠܒ݁ܶܫܽܘܗ݈ܝ ܘܣܺܝܡܘ ܥܶܙܶܩܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܰܐܣܶܐܢܽܘܗ݈ܝ ܡܣܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile