Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:8

New American Standard Bible
Luke 15:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Or what woman, if she has ten silver coins and loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds {it?}
NA26 – τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα (5723) δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ (5661) δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ (5719) ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ; (5632)
WH – η τις γυνη δραχμας εχουσα (5723) δεκα εαν απολεση (5661) δραχμην μιαν ουχι απτει (5719) λυχνον και σαροι (5719) την οικιαν και ζητει (5719) επιμελως εως ου ευρη (5632)
PES – ܐܰܘ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܥܶܣܪܳܐ ܙܽܘܙܺܝܢ ܘܬ݂ܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܰܢܗܪܳܐ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܚܳܡܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܥܝܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܛܺܝܠܳܐܝܺܬ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܟ݁ܚܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile