Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:9

New American Standard Bible
Luke 15:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And when she has found {it,} she calls together her friends and neighbors, saying, 'Rejoice with me, because I have found the coin which I had lost!'
NA26 – καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα, (5723) Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον (5627) τὴν δραχμὴν ἣν (5713) ἀπώλεσα.
WH – και ευρουσα (5631) συγκαλει (5719) τας φιλας και γειτονας λεγουσα (5723) συγχαρητε (5645) μοι οτι ευρον (5627) την δραχμην ην απωλεσα (5656)
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚܬ݂ܶܗ ܩܳܪܝܳܐ ܠܪܳܚܡܳܬ݂ܳܗ ܘܠܰܫܒ݂ܳܒ݂ܳܬ݂ܳܗ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܶܝܢ ܚܕ݂ܳܝܶܝܢ ܥܰܡܝ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܙܽܘܙܝ ܕ݁ܰܐܒ݁ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile