Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:22

New American Standard Bible
Luke 16:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now it happened that the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's arms; and the rich man also died and was buried.
NA26 – ἐγένετο (5633) δὲ ἀποθανεῖν (5629) τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανεν (5627) δὲ καὶ πλούσιος καὶ ἐτάφη.
WH – εγενετο (5633) δε αποθανειν (5629) τον πτωχον και απενεχθηναι (5683) αυτον υπο των αγγελων εις τον κολπον αβρααμ απεθανεν (5627) δε και ο πλουσιος και εταφη (5648)
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܡܺܝܬ݂ ܗܰܘ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܠܥܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܩܒ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile