Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:22

New American Standard Bible
Luke 16:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now it happened that the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's arms; and the rich man also died and was buried.
NA26 – ἐγένετο (5633) δὲ ἀποθανεῖν (5629) τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανεν (5627) δὲ καὶ πλούσιος καὶ ἐτάφη.
WH – εγενετο (5633) δε αποθανειν (5629) τον πτωχον και απενεχθηναι (5683) αυτον υπο των αγγελων εις τον κολπον αβρααμ απεθανεν (5627) δε και ο πλουσιος και εταφη (5648)
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܡܺܝܬ݂ ܗܰܘ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܠܥܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܩܒ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile