Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:23

New American Standard Bible
Luke 16:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And in Hades he raised his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his arms.
NA26 – καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας (5660) τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων (5723) ἐν βασάνοις, ὁρᾷ (5720) Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.
WH – και εν τω αδη επαρας (5660) τους οφθαλμους αυτου υπαρχων (5723) εν βασανοις ορα (5719) αβρααμ απο μακροθεν και λαζαρον εν τοις κολποις αυτου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܢܰܩ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܠܠܳܥܳܙܰܪ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile